Filtr

0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Cellbes AB


Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky společnosti Cellbes AB se sídlem 501 87 Borås, registrační č.: 556540-2152, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Cellbes AB (dále jen "prodávající" a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cellbes.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím e-shopu (dále jen „e-shop“).


Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchdních podmínek.Uživatelský účet


Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“ nebo "můj účet“). V případě, že kupující nemá zájem se registrovat, může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.Uzavření kupní smlouvy


E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících  poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní e-shopu jsou nezávazné a prodávající  není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.


E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.


Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu, zejména informace o:


 • kupujícím vyžadované prodávajícím,
 • kupujícím objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní e-shopu),
 • kupujícím zvoleném způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

v objednávce bude vždy uvedena informace o celkové ceně kupovaného zboží a nákladech spojených s jeho dodáním (dále společně jako "objednávka").


Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.


Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "OBJEDNÁVÁM A ZAPLATÍM". Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.


Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v objednávce jsou správné, úplné a pravdivé. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jako "elektronická adresa kupujícího").


Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronicky či telefonicky).


Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít dle svého uvážení s kupujícím jakoukoliv kupní smlouvu.


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.Cena zboží a platební podmínky


Všechny ceny zboží jsou smluvní. Ve webovém rozhraní e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými níže:


 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně platební kartou;


Podrobné informace o způsobech platby naleznete zde: Kartou  Dobírka


Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.


V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


Případné akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.


Sleva stanovená marketingovou akcí se vztahuje pouze na výrobky, které si kupující ponechá.V případě vrácení zboží pořízeného v rámci marketingové akce nebude uplatněna nebo bude přepočítána sleva dle zboží, které si kupující aktuálně ponechá. Prodávající má právo provést zápočet při vrácení zboží proti ceně zboží, kterou je prodávající povinen kupujícímu vrátit. V případě, že kupující neuhradí cenu za zboží, vyhrazuje si prodávající právo nepřijmout od kupujícího další objednávku. V případě marketingové akce “Poštovné zdarma” nebo “Poštovné zdarma při objednávce nad určitou hodnotu”, platí kupující 30 Kč doběrečné v případě, že zvolí platbu na dobírku. 


Podmínky uplatnění VIP slevy najdete v sekci Věrnostní program VIPOdstoupení od kupní smlouvy


Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Společnost Cellbes tuto lhůtu dobrovolně prodloužila na 30 dní. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 30. dne od převzetí zboží. Informaci o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího zakaznicky.servis@cellbes.cz 


Zboží, které kupující vrací / vyměňuje, je nutné zaslat na adresu: KS-Europe s.r.o., Sklad - vratka Cellbes, Chebská 79/23, 322 00 Plzeň-Křimice. Zboží kupující vrací v originálním obalu. Do balíku s vraceným/vyměňovaným zbožím vloží předtištěnou návratku, do které vyplní údaje ke zboží, které vrací/vyměňuje. Zboží, které chce kupující vrátit/vyměnit, jednoduše označí kódem důvodu návratu. V případě, že chce provést výměnu zboží, napíše na návratku Výměna a doplní objednací číslo včetně barvy a velikosti. Pokud na návratce nebude dostatek místa pro informace, které chce kupující prodejci sdělit, použije běžný list papíru a přiloží jej do balíku spolu s návratkou. Předtištěný adresní štítek na druhé straně návratky nalepí na odesílaný balík. Podací lístek od odeslaného balíčku si dobře uschová pro případnou reklamaci.


Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce: 

 • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.


V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.


V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.


Pro rychlý a bezpečný převod peněz na účet kupujícího vyplní kupující číslo svého účtu na NÁVRATCE. Pokud už kupující číslo účtu v minulosti zadával, bude použito toto číslo. Pokud chce kupující peníze zaslat na jiný účet, uvede nové číslo účtu. Pokud kupující platil kartou, příslušná částka bude vrácena na účet, patřící k použité kartě. Vrátí-li kupující všechno zboží z objednávky, bude mu vrácen také poplatek za poštovné a balné. Náklady spojené se zpětným zasláním zboží hradí zákazník.


V případě, že kupující využil při svém nákupu způsob platby kartou (Visa a MasterCard), prodávající nemůže zajistit přímou výměnu zboží. Příslušná částku za vrácené zboží bude převedena na účet kupujícího, u kterého má vedenou kartu. Zboží objednané na výměnu bude zasláno na dobírku.


Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
FORMULÁŘ pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.Přeprava, dodání a převzetí zbožíJe-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím si prodejce vyhrazuje právo požadovat uhrazení veškerých nákladů spojených s objednávkou, zejména pak náklady na zpětné zaslání zboží. Dále si prodejce vyhrazuje právo nepřijmout další objednávku, pokud kupující opakovaně nepřevezme zásilku se zbožím.


V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.  náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží a způsoby a ceny přepravy jsou upraveny v sekci Doprava & dodáníElektronická evidence tržeb


Rozhodnutím o závazném posouzení o určení evidované tržby (č.j. 801024/17/2700-11480-607299 ze dne 18.04.2017) bylo správcem daně určeno, že platba prostřednictvím platební karty nebo platební brány není evidovanou tržbou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona o evidenci tržeb. Tato platba je realizována až po prověření dostupnosti zboží v okamžiku fakturace a expedice zboží ze skladu a v okamžiku zadání objednávky do objednávkového systému tak představuje povolení k inkasu. Jedná se o blokaci finančních prostředků na účtu zákazníka a rezervace (blokace) finančních prostředků na účtu zákazníka není evidovanou tržbou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a ustanovení § 5 písm. b) zákona o evidenci tržeb.


Práva z vadného plnění / reklamace


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.


Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.


Předchozí ustanovení obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.


Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl.


Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.


Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.


Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.


Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.


Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího


Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. výše obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.


Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.


S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení (elektronicky), ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.


Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.


Po marném uplynutí lhůty 30 dnů může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.


Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (elektronicky). Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.


Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména odesláním na poštovní adresu KS-Europe s.r.o., Sklad - vratka Cellbes, Chebská 79/23, 322 00 Plzeň-Křimice, telefonicky na čísle 296 249 710, či elektronickou poštou na adrese zakaznicky.servis@cellbes.cz.


Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.Další práva a povinnosti smluvních stranKupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.


Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.


Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookiesKupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


Více o cookies zde: CookiesDoručování


Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.


Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.Zpětný odběr elektrozařízení


Vyřazená elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. K ochraně životního prostředí lze přispět odevzdáním vyřazených nedemontovaných elektro výrobků v kompletním stavu k recyklaci a dalšímu zpracování do místa zpětného odběru. Adresy sběrných míst naleznete na stránkách Asekol.cz. Recyklační poplatek je již zahrnut v ceně výrobku.


Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku se odevzdává na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.Ochrana osobních údajůSvou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


Správcem osobních údajů, které nám jakožto zákazník poskytnete, je Cellbes AB. Více se o tom dozvíte v našich zásadách ochrany osobních údajů.


Podle GDPR máte řadu práv, mimo jiné právo kdykoli vznést námitku proti marketingu. Více se o tom dozvíte v našich zásadách ochrany osobních údajů.Závěrečná ustanovení


Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).


Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Cellbes AB 501 87 Borås, adresa elektronické pošty zakaznicky.servis@cellbes.cz, telefon 296 249 710. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.V Borås, dne 6.9.2023

Bezpečné doručení
Bezpečná platba
30 dní právo na vrácení

Nakupujte módu a oblečení od malých po velké velikosti online na Cellbes.

Bezpečné nakupování

Buďte v obraze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte od nás informace o našich nejnovějších produktech, akcích a novinkách.

Sledujte nás

 • Dodáváme pouze v rámci ČR.
 • Doprava od 89 Kč. Doprava zdarma při nákupu nad 2500 Kč.
 • Zboží můžete do 30 dnů vrátit.