Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Chránit osobní integritu našich zákazníků je pro nás v Cellbes velmi důležité. V našich zásadách ochrany osobních údajů popisujeme, jak vaše osobní informace používáme a ukládáme a proč to děláme.


Vaše osobní údaje zpracováváme za tímto účelem:

Abychom mohli spravovat váš nákup, když u nás nakupujete, a také váš účet, pokud jste se ho rozhodli založit. Například proto, abyste měli možnost využívat funkce, k nimž získáte přístup založením účtu. Děláme to také proto, aby komunikace a nabídky z naší strany byly pro vás co nejrelevantnější a nejzajímavější. Jinými slovy, aby se obsah, který zasíláme prostřednictvím e-mailu, SMS a poštovních zásilek, zakládal na vaší historii nákupů a na produktech, o něž jste skutečně projevili zájem.


Jaká práva máte k ovlivnění toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Podle GDPR máte řadu práv, mimo jiné právo kdykoli vznést námitku proti marketingu.


Kdo odpovídá za zpracovávání vašich osobních údajů?

Za zpracovávání vašich osobních údajů odpovídáme „my“, Cellbes AB, identifikační číslo 556540-2152 („Cellbes“).


Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Těmito zásadami vám chceme poskytnout informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když u nás nakupujete, navštívíte nás online a identifikujete se, vytváříte a používáte účet a když od nás dostáváte newsletter, SMS, zásilky poštou, informace nebo jiná marketingová sdělení.


Pokud máte nějaké dotazy ohledně zpracovávání vašich osobních údajů nebo pokud se na nás chcete obrátit za účelem uplatnění svých práv, neváhejte kontaktovat Cellbes – nejjednodušeji nás můžete kontaktovat na adrese zakaznicky.servis@cellbes.cz. Naše poštovní adresa je Zákaznický servis Cellbes, Na Brně 2065, 502 99 Hradec Králové, a pokud si nás přejete kontaktovat telefonicky, můžete tak učinit na čísle 296 249 710

 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Účely zpracovávání vašich osobních údajů lze shrnout takto:

 • správa vašeho nákupu, když u nás nakupujete,
 • správa vašeho účtu, pokud jste se ho rozhodli založit, například proto, abyste mohli využívat možnosti, k nimž získáváte založením účtu přístup,
 • zasílání marketingových nabídek prostřednictvím e-mailu, SMS a pošty,
 • vytváření přizpůsobených a pro vás relevantních nabídek na základě historie vašich nákupů a produktů, o které jste projevili zájem například tím, že jste na ně klikli v našem newsletteru nebo od nás zaslané SMS, nebo vložením produktů do košíku.
 • plnění povinností plynoucích z platných zákonů a předpisů a
 • poskytování funkcí našich webových stránek tak, aby byly uživatelsky co nejpřívětivější.


Cellbes považuje za velmi důležité být ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, co nejjednoznačnější. Chcete se dozvědět více podrobností o tom, proč zpracováváme vaše osobní údaje? Můžete si o tom přečíst na konci tohoto dokumentu. Popisujeme tam podrobněji, proč zpracováváme vaše osobní údaje, s jakými údaji nakládáme a jak dlouho. Dočtete se zde také o tom, jaký právní základ nás opravňuje zpracovávat legálně vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).


Jak chráníme vaše osobní údaje?

My i naši partneři, s nimiž spolupracujeme, jsme přijali několik organizačních i technických bezpečnostních opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje. Aktivně pracujeme na tom, abychom se řídili Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Máme řadu IT systémů a funkcí, které nám pomáhají chránit vaše osobní údaje před nezákonným a neoprávněným nakládáním. Navíc máme interní postupy, které zajišťují, aby k vašim údajům nemělo přístup více osob, než je nutné.

 

Musíte nám své osobní údaje poskytnout a co se stane, když nám je neposkytnete?

Abychom vám mohli poskytovat určité služby a aby bylo možno uzavírat smlouvy s Cellbes, je nezbytné, abyste nám poskytli určité osobní údaje. Pokud nám neposkytnete osobní údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli plnit naši smlouvu s vámi, nemůžeme vám například dodat vaše produkty.


Pokud nám neposkytnete informace, které jsou nezbytné ke zpracování v souladu s vaším souhlasem, nebudeme za tímto účelem moci vaše osobní údaje zpracovávat. Váš souhlas je nezbytný například v případě, že si přejete i nadále dostávat newsletter, SMS a poštovní zásilky, které obsahují informace a nabídky pro vás po dobu delší, než je období, po které jinak tyto informace zasíláme (viz níže).


Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracovává v prvé řadě pouze Cellbes. Vaše osobní údaje nicméně mohou být sdíleny i mimo Cellbes, pokud je to například nezbytné k tomu, abychom mohli splnit závazky plynoucí ze smlouvy s vámi nebo abychom získali pomoc s tím, co nepředstavuje předmět našeho podnikání, a my vám díky tomu mohli poskytovat naše produkty za dobré ceny.

 

Zde uvádíme více podrobností ohledně toho, jak mohou být vaše osobní údaje sdíleny:

 • Sdílíme vaše osobní údaje s naším externím zákaznickým servisem, abychom vám mohli zajistit kvalitní služby zákazníkům.
 • Abychom vám mohli prodat produkty, které si přejete zakoupit, sdílíme vaše osobní údaje s dodavatelem platební metody, kterou jste si zvolili. V závislosti na tom, jakou platební metodu si zvolíte, se může měnit, se kterými údaji dodavatel přesně nakládá a jak s nimi nakládá.
 • Sdílíme vaše osobní údaje s naším dodavatelem dopravy, abychom vám mohli dodat zakoupené produkty, případně aby nám mohly být vráceny, pokud odstoupíte od kupní smlouvy, uplatňujete reklamaci nebo si přejete zboží vyměnit. To děláme proto, aby dopravce mohl zboží doručit a abychom vám mohli zaslat informace o tom, že je vaše zboží připraveno k vyzvednutí.
 • Sdílíme historii vašich nákupů s dodavatelem, kterého využíváme pro analýzu toho, jak máme zlepšovat naše služby a nabídky našim zákazníkům.
 • Sdílíme vaše osobní údaje s tiskárnami a přepravci, které využíváme, abychom mohli zasílat marketingová sdělení.


Cellbes sdílí vaše osobní údaje také s vybranými externími dodavateli IT služeb, které využíváme, avšak pouze v rozsahu, v jakém je to nutné, aby tito dodavatelé mohli splnit své závazky vůči nám.

 

Pokud si přejete více informací, konkrétně se kterými společnostmi či orgány vaše osobní údaje sdílíme, můžete se na nás kdykoli obrátit.

 

Předáváme vaše osobní údaje mimo EU/EHP?

Cellbes v zásadě nakládá s vašimi osobními údaji v rámci EU/EHP, ale v některých případech můžeme využívat dodavatele mimo EU/EHP. Pokud předáváme osobní údaje mimo EU/EHP, děje se tak pouze v případě, že je to v souladu s podmínkami danými Obecným nařízením EU na ochranu osobních údajů (GDPR).Jaká práva máte k ovlivnění toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Podle Obecného nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) máte určitá práva ohledně zpracovávání vašich osobních údajů. Níže popisujeme, jaká práva máte a co obnášejí. Pro uplatnění svých práv nás neváhejte kontaktovat, viz kontaktní údaje výše.


Odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že jste nám k tomu poskytli souhlas, můžete kdykoli tento souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu nebo částečně odvolat. Odvolání souhlasu platí ode dne jeho odvolání.


Právo na přístup

Máte právo na potvrzení toho, zda se zpracovávají vaše osobní údaje, které se vás týkají, a na přístup k informacím o tom, jak se zpracovávají, například účely zpracování či kategorie osobních údajů, které se zpracovávají. Máte rovněž právo na kopii osobních údajů, s nimiž se právě nakládá.


Právo na opravu

Máte rovněž právo na opravu chybných osobních údajů bez zbytečného odkladu a na doplnění nekompletních osobních údajů tím, že nám poskytnete informace.


Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo žádat výmaz svých osobních údajů v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo s nimi bylo nakládáno,
 • pokud odvoláte svůj souhlas, na němž se zakládá zpracovávání osobních údajů, a pokud zpracovávání osobních údajů nemá jiný právní základ,
 • pokud máte námitky ke zpracovávání osobních údajů, pokud ovšem nemáme oprávněný důvod údaje dál zpracovávat, který převáží nad vašimi oprávněnými důvody ve zpracovávání nepokračovat,
 • pokud bylo s vašimi údaji nakládáno nezákonně nebo
 • pokud je nezbytné osobní údaje vymazat proto, abychom mohli splnit právní povinnost, která se na nás vztahuje.


Cellbes vymaže vaše osobní údaje na vaši žádost pod podmínkou, že nemáme v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) či jiným právním předpisem povinnost tyto osobní údaje ukládat.


Právo na omezení rozsahu zpracování

Máte právo žádat omezení rozsahu zpracovávání vašich osobních údajů v případě, že:

 • rozporujete pravdivost osobních údajů (ovšem pouze po dobu, která nám umožňuje správnost ověřit),
 • zpracovávání osobních údajů je nezákonné a vy si místo vymazání osobních údajů přejete, abychom údaje omezili,
 • potřebujete osobní údaje k uplatnění nebo hájení zákonných nároků, avšak my tyto osobní údaje již nepotřebujeme, nebo
 • vznesete námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsme neprovedli posouzení zájmů.


Právo vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů

Proti zpracovávání vašich osobních údajů na základě posouzení oprávněných zájmů můžete kdykoli vznést námitky – včetně profilování (o tom, kdy k němu dochází, se dočtete více v níže uvedených tabulkách). To však neplatí, pokud můžeme dokázat naléhavé oprávněné důvody ke zpracovávání osobních údajů, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se tak děje k určení, uplatnění či hájení právních nároků.


Máte též právo vznést námitky proti tomu, aby bylo s vašimi osobními údaji nakládáno za účelem marketingu, což zahrnuje profilování v rozsahu, v němž má profilování souvislost s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitky proti marketingu a/nebo profilování, nebudou vaše osobní údaje za tímto účelem již nadále zpracovávány.


Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu (aniž to bude mít vliv na jakékoli jiné administrativní přezkumné řízení či právní prostředky). Nejlepší je takovou stížnost podat ve členském státě EU/EHP, kde máte za normálních okolností své bydliště, kde pracujete nebo kde k porušení platných zákonů a předpisů ohledně ochrany osobních údajů mělo dojít. Příslušným kontrolním orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, který lze kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.uoou.cz. Příslušným dozorovým úřadem ve Švédsku je Data Inspectorate, který můžete kontaktovat na www.datainspektionen.se.


Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo je předat jinému správci osobních údajů (právo na přenositelnost dat), když:

 • se osobní údaje zpracovávají na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy a
 • zpracování probíhá automatizovanou formou.

Máte právo na přenos osobních údajů přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky možné.

Zde si můžete přečíst podrobně, jak zpracováváme vaše osobní údaje:

Zásady ochrany osobních údajů - PDF

Bezpečné doručení
Bezpečná platba
30 dní právo na vrácení

Nakupujte módu a oblečení od malých po velké velikosti online na Cellbes.

Bezpečné nakupování

Buďte v obraze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte od nás informace o našich nejnovějších produktech, akcích a novinkách.

Sledujte nás

 • Dodáváme pouze v rámci ČR.
 • Doprava od 89 Kč. Doprava zdarma při nákupu nad 2500 Kč.
 • Zboží můžete do 30 dnů vrátit.