• Při nákupu nad 2500 Kč doprava zdarma.
  • Dámské velikosti 34–64, Pánské velikosti S–8XL

PRODLOUŽENÁ MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ AŽ DO 31. LEDNA

Uložené položky

Načítají se vaše uložené položky...

Reklamace

Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění (dále jen "Zákon") a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od prodávajícího.


Prodávajícím je společnost Cellbes s.r.o, IČ: 453 156 80, se sídlem Březhradská 177, 503 32 Hradec Králové, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 5539 (dále jen "Prodávající").  


2. Kupujícím je spotřebitel tj. člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím na koupi zboží, které může být předmětem reklamace.  


Práva z vadného plnění 

Kupující si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (věci) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí .Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.  Zboží je vadné, pokud není Kupujícímu dodáno v ujednaném množství, jakosti, provedení.  Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.  


Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.  


Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží (věc) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.  


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.  


Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.  


Způsob volby práva z vadného plnění náleží Kupujícímu. Prodávající se s Kupujícím dohodne na způsobu vyřešení vadného plnění, pokud nebude schopen vyhovět Kupujícímu dle jím vybraného práva z vadného plnění.  


Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží: 

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,  


b) na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním,  


c) u použitého zboží (věci) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo  


d) vyplývá-li to z povahy zboží (věci).  


Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu., bylo li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.  


V případě oprávněné reklamace (odstranitelné vady) náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.  


Uplatnění reklamace: 


1. Reklamaci lze uplatnit u určené osoby prodávajícím tj. odesláním na poštovní adresu KS-Europe s.r.o., Sklad - vratka Cellbes, Chebská 23, 322 00 Plzeň. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Prodávajícímu oznámen výskyt vady (vada byla vytčena) a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Jinými slovy, lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl Prodávajícímu doručen e-mail/dopis nebo kdy mu bylo osobně nebo telefonicky oznámeno, že Kupující reklamuje vadné zboží.  


2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  


3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.  


4. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že: 

- vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím 

- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů 

- byl použit nesprávný spotřební materiál, 

- byla vada způsobena působením počítačových virů, 

- byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN, 

- byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

- bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku  


5. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností: 

- že se vada vyskytla v záruční době 

- za tímto účelem Kupující předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná 

- že kupující koupil výrobek od Prodávajícího. 

- že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek  


Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.  


Řešení sporů


Pro řešení všech případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Před zahájením případného sporu před obecným soudem je zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


Zákazník má v souladu s nařízením EU č. 524/2013 právo zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu také online, a to prostřednictvím ODR platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Před přistoupením k řešení sporu jedním z výše uvedených způsobů je zákazníkovi doporučováno kontaktovat Cellbes na e-mailové adrese zakaznicky.servis@cellbes.cz nebo na tel. čísle 498 508 666.

Závěrečná ustanovení:Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 15. 2. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.

Bezpečné doručení
Bezpečná platba
30 dní právo na vrácení

Nakupujte módu a oblečení od malých po velké velikosti online na Cellbes.

Bezpečné nakupování

Internet worldSwedish Fasion

O Cellbes

Zákaznický servis

  • 498 508 666

  • Zákaznický servis Cellbes,
    Na Brně 2065
    502 99 Hradec Králové

Sledujte nás

  • Dodáváme pouze v rámci ČR.
  • Doprava od 89 Kč. Doprava zdarma při nákupu nad 2500 Kč.
  • Zboží můžete do 30 dnů vrátit.